Opći uvjeti prodaje i isporuke
Za veleprodajne popuste molimo Vas da se registrirate kao veleprodajni kupac.
Nemate artikala u vašoj košarici.

Poštovani, zbog konverzije cijena na EUR, web shop trenutno nije dostupan.
Sve cijene su informativnog karaktera. Za sva pitanja i narudžbe molimo obratite se na prodaja@aleta.hr. Hvala na razumijevanju!

Opći uvjeti prodaje i isporuke ALETA d.o.o.

1. DEFINICIJE

 • 1.1. ALETA – trgovačko društvo ALETA d.o.o. Tribanjska 2, 23000 Zadar, Hrvatska
 • 1.2 Opći uvjeti – opći uvjeti poslovanja tvrtke ALETA
 • 1.3. Roba – svaki proizvod iz prodajnog asortimana tvrtke ALETA
 • 1.4. Usluga – svaka usluga iz proizvodno prodajnog asortimana tvrtke ALETA
 • 1.5. Kupac – svaki pravni ili privatni subjekt koji je na bilo koji način ostvario kontakt sa tvrtkom ALETA radi nabave robe i usluga od tvrtke ALETA

2. PRIMJENA OPĆIH UVJETA

 • 2.1. Ovi se opći uvjeti poslovanja primjenjuju na sve odnose između ALETE kao isporučitelja robe i/ili pružatelja usluga i kupaca proizašle iz sklopljenih ugovora, odnosno isporuka robe i pruženih usluga ALETA, osim ako posebnim ugovorom s kupcem nije drugačije dogovoreno.
 • 2.2. Ako posebnim pismenim dogovorom između ALETE i naručitelja, odnosno kupca, nije što drugo određeno, isporuke robe i usluge ALETE vrše se isključivo prema ovim općim uvjetima poslovanja bez da su isti posebno ugovoreni. Opći uvjeti postaju sastavni dio ugovora najkasnije u trenutku prihvata isporučene robe od strane kupca i sa njime čine jednu cjelinu te na iste kupac pristaje najkasnije u trenutku primitka robe.
 • 2.3. U slučaju da bi se neka odredba ovih općih uvjeta bila i/ili postala ništavna, primjenjuje se zakonska odredba/odredbe kojom/kojima se postiže najbliža ciljana gospodarska svrha, ali ništavnost pojedine odredbe ne utječe na valjanost ovih uvjeta, odnosno sklopljenih ugovora.
 • 2.4. Ukoliko određene stavke nisu regulirane po općim uvjetima, primjenjuje se Zakon o trgovini i pravilnik o obvezama trgovaca.

3. ISPORUKA ROBE, PRIJELAZ RIZIKA I VLASNIŠTVA

 • 3.1. Kupac ce robu naručiti od ALETE pismenim putem, putem emaila ili B2C ili B2B webshopa sa točnom specifikacijom robe i usluga koje se naručuju.
  Za narudžbe zaprimljene telefonom ili usmeno, tvrtka ALETA se odriče bilo kakve odgovornosti za točnost specifikacije naručene robe te će isporučiti i naplatiti svu robu po takvoj narudžbi bez odgovornosti za točnost specifikacije.
 • 3.2. Za zaprimljenu narudžbu kupac od tvrtke ALETA na zahtjev dobiva potvrdu narudžbe s rokovima isporuke.
 • 3.3. Roba će biti spremna za preuzimanje na naznačenom skladištu tvrtke ALETA nakon zaprimanja službene narudžbenice od strane našeg kupca u roku koji je potvrđen prilikom ponude ili narudžbe.
 • 3.4. ALETA vrši besplatnu dostavu isključivo za web narudžbe iznad 1000 kn. Dostava posebno teške ili gabaritne robe nije besplatna i posebno se naplaćuje. Posebno teškom ili gabaritnom robom se smatra roba čija širina, visina i duljina u zbroju prelaze 2000mm ili gdje je vrijednost robe manja od 1000kn/m3 i/ili 1000kn/30kg.
 • 3.5. Za robu neto vrijednosti ispod 1.000,00 kn također se može organizirati dostava čije troškove snosi kupac, osim ako s kupcem nije drugačije dogovoreno u pismenom obliku.
 • 3.6. ALETA ne obavlja istovar robe na lokaciji kupca.
 • 3.7. Roba se isporučuje, odnosno preuzima na skladištu tvrtke ALETA, a može se dogovoriti i drugo mjesto isporuke, odnosno preuzimanja robe, a u tom slučaju ALETA zadržava pravo teretiti kupca za troškove prijevoza i druge zavisne troškove. Robu za koju se izda obavijest da je spremna za otpremu kupac je dužan preuzeti odmah. U suprotnom ALETA je ima pravo otpremiti na poznatu adresu kupca ili skladištiti, sve to na trošak i rizik kupca, prema vlastitoj procjeni. Isto vrijedi ako se otprema ne može izvršiti iz razloga za koje ALETA ne snosi krivicu. Nakon obavijesti o spremnosti robe za otpremu roba se smatra isporučenom i može se obračunati.
 • 3.8. Vrsta transporta, transportno sredstvo, transportni put, vrsta te obujam potrebnih zaštitnih sredstava te izbor špeditera ili prijevoznika kao i pakiranje prepušteno je izboru tvrtke ALETA, ukoliko ugovorom nije ugovoreno drugačije. ALETA će odabir izvršiti prema svojoj procjeni i pažnji uobičajenoj u poslovnoj praksi, uz isključenje bilo kakvog posebnog jamstva.
 • 3.9. Neodvojiva ambalaža je nepovratna i uračunata u prodajnu cijenu. Palete, transportni spremnici i povratna ambalaža nisu predmet prodaje te ih je kupac dužan u svom trošku i na svoj rizik vratiti ALETI u čistom stanju, odmah i bez posebnog zahtjeva, u protivnom ALETA obračunava troškove ambalaže.
 • 3.10. Rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi kupac od trenutka kad mu je roba isporučena, odnosno kad ju je isti preuzeo. Isporukom robe kupcu, odnosno preuzimanjem iste od strane kupca smatra se trenutak isporuke, odnosno preuzimanja robe od strane kupčeva prijevoznika ili osobe koju je kupac ovlastio da za njega organizira prijevoz. Predajom robe špediteru ili prijevozniku, a najkasnije po napuštanju tvornice ili skladišta, rizik odgovornosti prelazi na kupca, ukoliko drugačije nije ugovoreno.
 • 3.11. Kupac, odnosno druga osoba iz 3.10. svojim potpisom i/ili pečatom na otpremnici potvrdit će preuzimanje robe. ALETA zadržava pravo ne isporučiti robu kupcu u slučaju nepotpisivanja otpremnice. Kupac je dužan robu količinski pregledati odmah ili je dati na pregled u što kraćem mogućem roku, ovisno o okolnostima. Ako je kupac tijekom prijevoza robe promjenio smjer ili je robu dalje otpremio, a da pritom nije postojala razumna mogućnost da se roba pregleda te ako je prodavatelju u trenutku sklapanja ugovora bila poznata ili mu je morala biti poznata mogućnost izmjene smjera ili daljnje otpreme, pregled robe može se odgoditi do prispjeća robe na novo odredišno mjesto.
 • 3.12. Isporučena, odnosno preuzeta roba ostaje vlasništvo tvrtke ALETA do potpune isplate kupovne cijene te je kupac za to vrijeme istom robom ovlašten raspolagati isključivo na poslovno uobičajeni način (korištenje, prerada i daljnja prodaja). Ako kupac kasni s preuzimanjem isporuke ili u slučaju da se isporuka neće izvršiti prije plaćanja pune cijene, a prodavatelj robu drži ili je na drugi način kontrolira, prodavatelj je dužan poduzeti mjere za očuvanje robe koje su prema okolnostima razumne. Prodavatelj ima pravo robu zadržati dok mu kupac ne nadoknadi njegove novonastale troškove. Ukoliko kupac nerazumno dugo odugovlači s preuzimanjem naručene robe, prodavatelj ima pravo tu robu uzeti natrag ili je prodati, uz prethodnu obavijest kupcu da nadoknadi troškove čuvanja naručene robe.
 • 3.13. Djelomične isporuke su dozvoljene i stvar su dogovora prodavatelja i kupca.
 • 3.14. Ukoliko kupac naruči artikle koje ALETA nema na skladištu u trenutku narudžbe, a kupac na narudžbi nije naveo željeni rok isporuke, ALETA će na zahtjev kupca ući u normalni proces narudžbe prema dobavljačima i isporuke te će takove artikle isporučiti kupcu čim roba bude proizvedena i spremna za isporuku.
  Rokovi isporuke koje nisu potvrđeni od strane tvrtke ALETA, nisu za ALETU obvezujući ni na koji način, već će se roba isporučiti najbrže moguće, a u skladu s redovnim poslovnim procesima nabave i isporuke.
 • 3.15. Okolnosti koje onemogućavaju isporuku ili je bitno otežavaju te radnje i/ili zabrane službenih tijela koje utječu na ugovorni odnos, oslobađaju ALETU obveze isporuke naručene robe i daju mu pravo na odustajanje od ugovora ukoliko se nastanak istih okolnosti nije mogao predvidjeti i/ili spriječiti i otkloniti ili pak su nastale uslijed propusta kupca.
 • 3.16. Kupac ne može odustati od naruđžbe bez pismene suglasnosti tvrtke ALETA. ALETA zadržava puno pravo isporučiti i naplatiti naručenu robu.
 • 3.17. U slučaju kašnjenja robe zbog opravdanih razloga uzrokovanih događajima nad kojima tvrtka ALETA nema upravljanje, kao što su problemi u procesu proizvodnje i transporta, otkazivanje nije moguće bez prethodne pisane suglasnosti tvrtke ALETA. ALETA zadržava pravo isporučiti i naplatiti naručenu robu.

4. KVALITETA I KVANTITETA ROBE I USLUGA

 • 4.1. Isporučena roba izrađena je po traženim standardima i pakirana u ambalažu koja onemogućava oštećenja u transportu, pri normalnoj uporabi i skladištenju.
 • 4.2. ALETA će kupcu bez naknade na njegov zahtjev osigurati ateste i certifikate kvalitete od proizvođača koji su standard za određenu vrstu robe.
 • 4.3. Prilikom isporuke, odnosno preuzimanja robe, kupac je dužan pregledati isporučenu robu i u slučaju vidljivih nedostataka, viškova ili manjkova dužan je odmah pismeno reklamirati nedostatke, inače gubi prava koja mu po osnovi pripadaju.
 • 4.4. Ukoliko se radi o skrivenim nedostacima na robi koje kupac prilikom preuzimanja robe nije mogao otkriti uobičajenim pregledom, a koji se pojave u roku od 6 mjeseci od isporuke, kupac je dužan odmah o istima obavijestiti prodavatelja pisanim putem, inače gubi prava koja mu po osnovi pripadaju.
 • 4.5. ALETA ne odgovara za eventualni izgubljeni dobitak kupca uzrokovan nedostacima robe.
 • 4.6. Svi dokumenti iz točke 4. moraju biti sastavljeni u pismenom obliku, potpisani od strane ovlaštene osobe kupca i ovjereni žigom kupca te moraju sadržavati točnu naznaku dana i broja otpremnice kada je roba kupcu isporučena, odnosno kada je istu preuzeo. Ukoliko se radi o skrivenom nedostatku, kada je nedostatak otkriven potrebno je naznačiti datum isporuke, kao i detaljan opis nedostatka na koji se kupac poziva, jer u se u protivnom smatra da kupac nije obavijestio prodavatelja o eventualnim nedostacima robe.
 • 4.7. ALETA reklamiranu robu prema garantnim uvjetima proizvođača zamjenjuje ispravnom i/ili otklanja nedostatak.
 • 4.8. ALETA ne odgovara za pogrešno naručenu robu niti istu zamjenjuje drugom.
 • 4.9. Za nedostatke proizvoda ALETA prenosi jamstva proizvođača robe i prema jamstvenim uvjetima će robu u garantnom roku popraviti ili zamjeniti novom.
 • 4.10. Kupac ne može vratiti reklamiranu robu bez pisane suglasnosti odgovorene osobe tvrtke ALETA.
 • 4.11. Ukoliko ALETA utvrdi da je reklamacija opravdana on će kupcu zamijeniti ili popraviti neispravnu robu u najkraćem mogućem roku. Kupac odmah prilikom reklamacije treba donijeti fakturu po kojoj je robu kupio, kako bi tvrtka ALETA mogla za istu napraviti zamjenu ili financijsko odobrenje.
 • 4.12. Kod povrata ALETA preuzima robu isključivo u istom stanju u kojem je ona isporučena.
 • 4.13. Za dodatno obrađenu robu i robu koja se ne skladišti povrat/storno nije moguć.
 • 4.14. Za eventualni dogovorni povrat robe zaračunavamo 30% manipulativnih troškova. Dogovorni povrat robe može se ostvariti samo iznimno i mora se sastojati samo od artikala koji su otpremljeni sa skladišta tvrtke ALETA u prethodnih 12 mjeseci.
 • 4.15. Vrijednost robe koja je predmet dogovornog povrata može iznositi najviše 2% od ukupnog kontingenta robe koji je isporučen unatrag 12 mjeseci.

5. UVJETI PLAĆANJA

 • 5.1. Cijene su, ukoliko se izričito drugačije ne navede, slobodno formirane i zasnivaju se na trenutačnim faktorima troškova. Ukoliko od dana isporuke nastupe promjene faktora troškova, npr. uslijed povišenja cijena primarnih materijala, troškova prijevoza ili promjene tečaja >2%, ALETA pridržava pravo na odgovarajuću prilagodbu svojih cijena.
 • 5.2. U slučaju prihvaćanja mjenica zaračunava se diskont(iranje) i nastali troškovi; prihvaćanje je moguće samo uz zadržavanje prava da se u svakom trenutku zatraži plaćanje u gotovini uz povrat dokumenata. U slučaju prihvaćanja mjenica ne odobrava se popust ni bonus.
 • 5.3. U slučaju prekoračenja dospijeća plaćanja ALETA ima pravo zaračunati zakonske zatezne kamate važeće na dan kada je kupac prekoračio rok plaćanja, a kamate teku od dospijeća dugovanog iznosa do plaćanja.
 • 5.4. Kod kašnjenja plaćanja istodobno dospijevaju svi još otvoreni računi odnosno iznosi mjenica, te su od toga trenutka temelj za pokretanje postupka prisilne naplate. U slučaju nepridržavanja uvjeta plaćanja ili okolnosti koje mogu umanjiti kreditnu sposobnost kupca, tvrtka ALETA ima pravo učiniti dospjelima sve tražbine bez obzira da li je rok za plaćanje preuzete mjenice dospio ili ne. Preostale isporuke ALETA ima pravo izvršiti samo uz plaćanje unaprijed ili davanje garancija. Ukoliko se plaćanje unaprijed ili davanje garancije ne izvrši po isteku primjerenog roka, ALETA ima pravo odustati od ugovora glede još neizvršenih usluga s posljedicom da svi zahtjevi kupaca povodom još neizvršenih usluga prestaju.
 • 5.5 Privatnim osobama mogu izvrsiti placanje virmanom, karticama ili online. Odgode plaćanja za privatne osobe nisu moguće.

6. DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA SKLAPANJE UGOVORA

 • 6.1. Kupac je dužan obavijestiti tvrtku ALETA o svakoj statusnoj promjeni, a osobito o promjeni naziva, adrese i ovlaštene osobe te broja transakcijskog računa kupca, otvaranju stečaja ili likvidacije jer u protivnom odgovara tvrtki ALETA za štetu.
 • 6.2. Ova odredba adekvatno se primjenjuje i na kupca koji nije osnovan po hrvatskom pravu, odnosno nema sjedište u RH.

7. DOSTAVA DOKUMENTACIJE

 • 7.1. Sva pisma namijenjena ALETI imaju se dostaviti na adresu sjedišta, u protivnom se dostava neće smatrati urednom.
 • 7.2. Sva pisma namijenjena kupcu dostavit će se na adresu kupca naznačenu na narudžbi kupca, odnosno na elektronicku postu ili fax. Ukoliko kupac dva puta odbije primjerak pisma, dostava će se smatrati urednom.
 • 7.3. Ukoliko je kupac propustio obavijesti tvrtku ALETA o promjenama iz točke 7.2 pa zbog toga nije moguća dostava pisma kupcu, ona će se smatrati urednom.

8. RJEŠAVANJE SPOROVA

 • 8.1. Na sve odnose tvrtke ALETA i kupca koji nisu regulirani ugovorom sklopljenim između tvrtke ALETA i kupca i/ili ovim općim uvjetima primjenjuje se hrvatsko pravo, osobito odredbe hrvatskog Zakona o obveznim odnosima i isključivo je nadležan stvarno i mjesno nadležan sud, osim u slučaju kada je važećim hrvatskim propisima utvrđena isključiva nadležnost nekog drugog suda
  Ovi opći uvjeti primjenjuju se od 01.01.2017.godine i dostupni su kod prodajnog osoblja kao i u skladištu.